Forsiden - Værd at vide - Ord og udtryk

Ord og udtryk


Alfabetisk ordliste                                                                               
Kilde: www.transporthandboken.com

 
 ATA-Carnet                                
 
 Forkortelse for ‘Admission Temporaire/Temporary Admission’. Dokument som giver  
 forenklet toldbehandling ved midlertidig indførsel af varer. Bruges der ATA-carnet skal
 der ikke betales for told eller andre afgifter ved midlertidig import til landene som deltager i ATA-systemet. ATA-carnet bruges i forbindelse med vareprøver, udstillings- og
 messemateriale, professionel udstyr, posten og transittering.
 B/L Bill of Lading. Engelsk for konnossement. Se konnossement.
 BAF
 Bunker Adjustment Factor. En tillægsafgift krævet op af rederiene for at tage hensyn til 
 svingninger i prisen på brændstof eller bunkersolie.
 Bunkers Et skibs brændstofsbeholdning
 C.A.D
 Cash against documents. Kontant betaling mod dokumenter
 CAF Currency Adjustment Factor (valutatillæg)
 Carrier
 Rederi, transportselskab
 Chassis Suspension for containere som bliver transporteret på vejen
 CIF Forkortelse for «Cost Insurance Freight». Leveringsbetingelse efter Incoterms 2000
 – se  egen artikel ! Indebærer stikkordsmæssig at sælger betaler omkostninger og normale fragtudgifter frem til angivet ankomsthavn. I tillæg skal sælger tegne og betale for
 transportforsikring på vegne af køber
 Commodity Vare. Bruges ofte når vi snakker om almindelige handelsvarer og i overført betydning ”¨almindelige tjenester”, feks. rutinemæssige transporter
 Congestion Ophobning af skibe i havnen som forsinker lossing/lasting
 Consignee Varemodtager
 Container Beholder, fast opbygget eller foldelig. Kan håndteres mekanisk.
 Se transportcontainer
 Crate Kasse (transportemballage)
 Customs Broker
 En agent eller mægler som har tilladelse fra myndighedene til at toldklarere varer for udførsel og indførsel. Almindeligt i bla. USA
 Customs Clearance Fortoldning - Udførsel
 Delforsendelse En del eller mindre end hele forsendelsen. Delforsendelsen kan være forbudt i remburs 
 (se det). Engelsk: Partial shipment, back order
 Delivery Orders - D/O
 Leveringsordre. Benyttes blant andet når en vare mængde i et konnossement (B/L) skal
 fordeles på to eller flere købere
 Demurrage Afgift ved søfrakt begrundet i uberettiget forsinkelse, enten i forbindelse med lasting,
 lossing eller ved at det lægges beslag på transportutstyr udover aftalt tid
 EDI Electronic Data Interchange. Elektronisk Data Informasion. Elektronisk overføring af
 fragtbrev, fakturaer, betaling etc
 Engangspalle Pallen er beregnet til brug på bare en transport. Tages normaltvis ikke retur
 ETA Estimate Time of Arrival. Forventet ankomsttid
 ETD (ETS)
 Estimate Time of Departure (Estimate Time of Sailing). Forventet tidspunkt for afgang
 EXW Leveringsbetingelse efter Incoterms 2000 – se egen artikel !
 Indebærer stikkordsmæssig at sælger opfylder sin leveringsforpligtelse når varen er
 tilgængelig for køber på sælgers sted. Køber bærer all risiko og alle omkostninger knyttet til fragten og er i følge Incoterms både ansvarlig for udførsels- og indfortoldningsformaliteter.
 EXW er den leveringsbetingelsen som sætter størst krav til køber
 FCL Full Container Load. Betingelserne er bundet til at lasten som håndteres tager plads i en hel container i modsætning til stykgods (se LCL)
 FC/L/FCL Containeren er fuldt lastet fra afsender til modtager
 FCL/LCL Containeren er fuldt lastet fra avsender til lossehavn
 Fælleshavari Forudsætningen for fælleshavari er en fare som truer både skib og last. Et fælleshavari
 foreligger når - og kun når - det af hensyn til den fælles sikkerhed forsætteligt bliver ofret noget af lasten eller skibet, eller pådraget ekstraordinære udgifter i den hensigt at redde skib og last fra den fælles fare. Tabet i fælleshavariet bæres af skibet, lasten og fragten = general average G/A = Havariets grosse. Selve fælleshavari-opgøret kaldes gennemsnitlig justering.
 FEU Forty-foot equivalent unit. En fyrre fods containerenhed. En FEU regnes i volume,
 men ikke i  vægt, som to TEU (se det)
 FOB Forkortelse for «Free on board». Leveringsbetingelse efter Incoterms 2000 – se egen
 artikel ! Indebærer stikkordsmæssig at sælger opfylder sin leveringsforpligtelse når
 varen passerer skibets række i den angivede udskibningshavn. I mange tilfælde samsvarer 
 omkostning- og risikoovergangen i FCA-klausulen meget bedre med anvarsfordelingen
 sælger-køber en FOB
 Force Majeure
 Uforudset hændelse eller ulykke. Transportøren står sjælden eller aldrig ansvarlig for
 skader som skyldes Force Majeure-hendelser som krig, naturkatastrofe e.l
 Freight collect
 En fragt hvor transportomkostninger afregnes modtager (consignee) og ikke afsender
 (shipper). Normaltvis når fragtkontrakten er mellem transportør og modtager
 Freight prepaid
 Fragt hvor transportomkostningerne afregnes afsender (shipper) og ikke modtager (consignee). Normaltvis når fragtkontrakten er mellem transportør og afsender.
 Havari Uheld til søs som påfører skib eller last skade eller tab. Se fælleshavari
 HC High Cube - stort volum, bruges for at omtale containere som er forhøjet med 1 fod udover
 ISO-standard
 ICC International Chamber of Commerce, forkortet ICC. Kaldes uofficielt for ”The World
 Business Organisation”. Medlemsbedrifter og organisasioner i ca. 150 lande. 
 Hovedkvarter i Paris. ICC står bag en række centrale regelsæt i international handel, så  
 som Incoterms 2000 og rembursreglene UCP 500. En central organisasion også for
 international voldgift. ICC har ellers bla. en transportkommision og et International
 Maritime Bureau som bekjæmper transportkriminalitet til søs.
 ISO International Organization for Standardization. Den internationale
 standardiseringsorganisasion
 JIT Just in Time. En filosofi med oprindelse i Japan med hovedvækt på hurtig varestrømmet i alle led. Ved brug af JIT-oplæg og ordrestyret produksion kan lagerhold reduseres drastisk.
 På den anden side sætter dette ofte høje krav til hyppige transporter og præsice 
 leverancer. Hovedmålet er at undgå unyttige funksioner og omkostninger.
 Knop Mål for et skibs fart. En knop = en international sømil = 1.852 meter.
 Engelsk: Knot, nautical mile
 Konsolidere Organisering og opbygning af større laster på grundlag af mindre forsendelser til 
 samme bestemmelsested eller kunder. Det kan feks. dreje sig om at opbygge op fylde
 containerlaster (se FCL !)
 Krigsrisiko En fare som ikke dækkes af en normal transportforsikring, heller ikke på AAR-vilkår (se det). 
  Engelsk: War risk
 Krigsrisikotillæg Ekstra fragtomkostning til transportør opkræves af vareejer for transporter gennem eller til og fra områder med angivelig krigsrisiko
 LCL Less than Container Load. Stykgods som ikke kræver plads i en hel transportenhed
 LCL/FCL Containeren fyldes i lastehavn og går direkte til modtager
 LCL/LCL Containeren fyldes i lastehavn og tømmes i lossehavn
 Logistik Planlægning, organisering, gennemføring og kontrol af vareflow fra råvare til
 slutbruger. Vareflow kan i logistiksammenhæng forstås både i forhold til enkeltbedrifter
 og hele forsyningskæden (“fra jord til bord”)
 M/W Measurement/weight. Mål eller vægt. Beregningen af fragt foretages ud fra godsets mål eller
 vægt, normalt efter chartrede valg
 Negotiabelt dokument
 At dokumenter er negotiable betyder at de er omsættelige, og at varene opført i dokumentet
 kan skifte ejer mens de er i transportørens varetækt. Af fragtdokumenter er
 konnossementet det som almideligt forbindes med negotiable dokumenter, specielt når
 det er udstedt til ordre (to order Bill of Lading) som giver indehaveren adgang til lasten
 NSAB 2000 Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser af 1. juli 1998. Retningslinjer og
 bestemmelser for transport- og spedisionsudøvelse
 NVOCC “Non Vessel Operating Common Carrier”. Et søfragtkoncept, som indebærer formidling
 af fragt under eget konnossement, uden at selskabet ejer eller driver skib. Fragten
 formidles til en linje eller et rederi, enten som separat sending, eller som en del af en
 samleforsendelse i en container eller anden lastebærer
 Oprindelsesbevis
 En erklæring som viser hvilke land en vare oprindelig kommer fra. Har betydning ved
 fortoldning for handel med land Norge/EFTA har frihandelsaftaler med. Da bruges
 varecertifikat eller fakturaerklæring. Det generelle oprindelsesbeviset, Certificate of
 Origin, bruges når kunden/importlandets myndigheder kræver bevis på oprindelse
 P&I Club
 Protection and Indemnity Club. Rederienes forsikringsorganisasion
 Pakkliste Dokument som indeholder oplysninger om hvad som er pakket i forsendelsen. Pakkelisten
 fungerer ofte som en nødvendig specifisering i forhold til handelsfakturaen og fragtbrevet
 Palle Lastholder af træ for rasionel håndtering af småkolli. En standard Europapalle (“Europalle”)
 måler 120 x 80 cm, og er tilpasset standardmål på lastbiler og containere. Der findes et
 utal af private paller med afvigende mål, men som er tilpasset den enkelte bedrifts
 emballage
 Partilast Så store godsmængder at man fylder hele transportmidlet eller en større del af det.
 Se vognlast og stykgods
 Pick up & delivery
 Forkortet PU&D. Fragtrate som inkluderer alle tjenester fra lastning på sælgers sted til
 overlevering på modtagers sted
 Rate Fragtpris, oftest udtrykt som en fast sum per enhed 
 (kubikmeter lastemeter, kilo, ton o.l.),  eventuelt angivet i procent af vareværdi.
 rateoversigter findes ofte på hjemmesiderne til transportørene. Rater kan også være fastsat  af Konferancer/linjekonferancer (se det)
 Received for shipment
 Modtager for skibning. Udtrykket bruges i forbindelse med søfragtbrev (se det). Af
 transportdokumentet frmgår at varene er overtaget af hovedtransportøren, men ikke
 nødvendigvis, at de er om bord i skibet. Dette er i modsætning til et om bord søfragtbrev
 Reefer Udtrykket bruges både om container og skib, og bør derfor understreges. Som
 transportcontainer er reefer en ”boks” udstyret med eget køleaggregat beregnet for
 transport af frosne eller nedkølede varer.  I shipping bruges også reefer som betegnelse
 på køle-/fryseskib.
 Remburs En betalingsmåde hvor køber beder sin bank om at åbne remburs (løfte om betaling) overfor
 sælger. Banken betaler købesummen når sælger leverer banken de nødvendige
 dokumenter og fragtpapirer. Køber må så mod betaling eller kredittindgåelse udløse
 dokumentene i banken for at få råderet over varene
 Routing Order - R/O
 Et dokument som foreskriver transport gennem en navngivet speditør eller speditørgruppe.
 Udstedes fordi en givet kunde opretter en aftale med en speditør eller transportør til fast
 aftalte priser og betingelser. Hvis afsender ikke følger instruks i R/O, vil han kunne stilles
 ansvarlig for tillægsomkostninger som måtte opstå fordi transporten blir dyrere og/eller
 forsinket
 Said to contain
 Betegnelsen said to contain, forkortet STC, er et forbehold som er normalt at tilføje på
 fragtdokumenter i forbindelse med containertransporter. Pointen med forbeholdet er at 
 fastslå at transportøren ikke har nogen førstehånds kundskab om hvad der er lastet i
 containeren, men baserer sig på hva den “siges at indeholde“ i følge oplysningene fra
 afsender
 Samlasting Når speditører køber kapacitet “en gros” hos rederierne og samler stykgods fra
 mange hold for at udnytte denne plads kaldes dette samlasting. Fragten eller prisen som 
 den enkelte transportbruger må betale ligger mellem den rimeligere engrospris
 (vognlastfragt)  og den relativt dyrere stykgodspris. Det blir m.a.o. billigere at sende varer
 som samlast end som stykgods. Ved samlasting blir flere sendinger fra flere hold
 samlet og ekspederet med transportmidlet som en sending. På fragtpapiret står således
 kun en afsender og en modtager, mens sendingen i virkeligheden er samlet fra flere
 afsendere og skal leveres ud til flere modtagere
 SDR ”Special drawing right” . Værdienhed som noteres dagligt sammen med de øvrige
 valutakurser. Opgørs-enhed ved skadeopgør. (Se NSAB 2000)
 Sea Waybill
 Søfragtbrev. I modsætning til konnossementet er ikke Sea Waybill et negotiabelt eller
 omsættelig søfragtbrev
 Short shipped
 Et vareparti eller del af et vareparti som er blevet liggende tilbage ved lastingen
 Skibningsdato Datoen hvor forsendelsen sker, noget som normalt genspejles i dateringen af
 transportdokumentet. ver remburs (se det) sættes om bord (se det) dato ligesom skibningsdato, hvis vi arbejder med et om bord konnessement. Engelsk: Shipment date
 Spedision Formidling og organisering af transport, dvs. at modtage og sende varer for andres regning,
 sørge for omlasting, fortoldning, færdiggørelse af dokumenter, samlasting og lager. Ved
 kombinerede transporter står speditør ofte som fragtfører
 Speditør Firma eller person som utøver spedisjon
 STC Se “Said to contain“
 Stripping I fragtsammenhæng er det et udtryk som bruges om lossing af container, eller anden lasteholder.  Andre engelske udtryk for det samme er devanning, stripping, unstuffing. Modparten er stuffing eller loading (se det)
 Stuffing Lasting af varer ind i en container
 Stykgods Betegnelse på en forsendelse af en eller få kolli, som kræver mindre kapacitet end en
 fuldlast i modsætning til partigods
 Surcharge Betaling for ekstraomkostninger i havn. Almindeligvis når skibet har losseproblemer
 eksempelvis p.g.a. ophobning af andre skibe (congestion)
 Surcharge Tillægsafgifter for transport udover raten for basisfragt (se det). Hvilke tillægsafgifter vi
 snakker om afhænger delvist af transportmiddelet og transportruten. Eksempler på
 tillægsafgifter er CAF, Congestion Charge og THC (se det).  Surveyor En uafhængig
 tredjeperson og ekspert som undersøger og forsikrer sig om  tilstanden til varene eller
 transportmidlet (særlig skib). Surveyore kommer gerne også  ind i forbindelse med
 forsikringssager for at fastslå skadeomfang og årsag
 Tara Vægt af emballage
 Terminal En terminal er et stoppested eller et endepunkt for et transportmiddel, eksempelvis havn,
 flyplads, godsrute og jernbanestasion. Til terminalen er det ofte knyttet en del aktiviteter,
 som overføring af varer fra et transportmiddel til et andet, lagring og fortoldning osv
 TEU Twentyfoot Equivalent Unit, 20 fots containerenhed. Kapaciteten for et containerskibs fyldplads omtales som regel i antall TEU’s
 THC Terminal Handling Charges. Terminalhåndteringsomkostninger. Vigtig at undersøge hvad som ligger i THC konkret, pga. betydelige variationer
 Told Varetypeafhængig, offentlig importafgift
 Udførselsregulering Før der afsluttes en bindende aftale om salg til udlandet, bør man undersøge om der er
restriktioner på eller forbud mod at udføre vedkommende vare. Oplysninger om varer er
udførselsregulert gives af Udenrigsdepartementet, seksionen for eksportkontrol (strategiske
varer, militære produkter mv., landrestriktioner ) eller Toldvæsenet
  
 VAT Value Added Tax. Engelsk betegnelse for merværdiafgift
 VATOS Valid As per Time Of Shipment
 Warehouse-
 to-warehouse
 Transportforsikring som i udgangspunkt dækker forsendelsen fra der den starter til stedet
 den ender. Omfanget af forsikringen og tidsafgrænsningen er her vigtig. Forsikring af 
 denne type er mest logisk, når det enten er sælger eller køber som i følge valgt leverings
 betingelse (se det) sidder med transport risikoen for hele transportstrækningen fra “dør til
 dør“
 Way Bill
 Et ikke negotiabelt fragtbrev, udstedt for enten fly (Air Waybill) eller for søtransport
 (Sea Waybill)
  SKRIV UD TILFØJ FARVORITTER TIP EN VEN
Copyright 2015 - SEARUNNER A/S Webdesign og webutvikling av A2N Digitalbyrå/ Reklamebyrå Udviklet af: Assist2net AS
Forsiden    Om os    Vores kontorer    Produkter    Kontakt    Værd at vide    English  
SØG SØG Mail Searunner A/S SITEMAP Log ind Log ud